make

@2010-08-02 新版功能: 创建

-j 的并行任务个数选择

在多CPU上编译Linux内核时可以用 make -jn 多个任务并行编译加快速度。 印象中在某个文档看到过 n 选择为 ncpu + 1,但不清楚理论依据何在。 查了一下也没看到这个说法的原始来源,因此在一个四核的 CPU 上做了一下 简单的测试,结论是在 n 等于 CPU 个数时的速度最快。下面是结果数据:

n system  user  real
1 52.477 662.534 693.391
2 48.227 606.096 318.699
3 40.066 500.220 184.886
4 38.619 474.832 140.242
5 38.360 479.650 141.821
6 37.721 480.068 141.241
7 38.188 481.979 141.872
8 38.685 483.338 142.171

用到的脚本如下(为降低其他因素的干扰, 所有的文件及编译过程都放在内存之中进行):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 #!/bin/sh

 tar -C /dev/shm -xjf linux-2.6.34.tar.bz2

 mount -o remount,exec /dev/shm

 pushd /dev/shm/linux-2.6.34

 for i in `seq 1 8`; do
   [ -d ../${i} ] && rm -fr ../${i}/* || mkdir ../${i}
   cp /boot/config ../${i}/.config
   time make O=../${i} -j ${i} oldconfig > /dev/null
   time make O=../${i} -j ${i} > /dev/null
   rm -fr ../${i}
 done

 popd

 mount -o remount,noexec /dev/shm